Kế hoạch

Thứ hai - 01/04/2019 19:37
Kế hoach Phòng chông Tham nhũng 2018-2019


 

PHÒNG GD VÀ ĐT TX KỲ ANH

TRƯỜNG TH KỲ LONG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  20 /KH-TH

Kỳ Long, ngày 15 tháng 9 năm 2018


KẾ HOẠCH

Phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm năm học 2018-2019

 

     Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng ngày 299/11/2005, sử đổi, bổ sung năm 2007, 2012; các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ;

     Căn cứ chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 21/12/2012 của tỉnh ủy Quảng Bình về thực hiện kết luận Hội nghị TW5 ( khóa XI ) về “Tiếp tục thực hiện thực Nghị quyết Hội nghị lần thứ  ba Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; 

         Căn cứ Kế hoạch số    /PGDĐT-TTr, ngày     tháng     năm 20  của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Kỳ Anh; 

     Trường Tiểu học Bắc Nghĩa xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng  và thực hành tiết kiệm năm  học 2018-2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 1. Mục đích:
 • Nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm phòng chống tham nhũng (PCTN) và thực hành tiết kiệm (THTK) của cán bộ, viên chức, học sinh trong nhà trường, thực hiện công khai minh bạch mọi hoạt động của nhà trường, thể hiện thái độ mô phạm mẫu mực của nhà giáo và sự trong sáng trung thực của người học;
 • Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, hiệu trưởng và các tổ chức trong trường nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, khắc phục tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong trường học. Nêu cao ý thức của người đứng đầu xây dựng đội ngũ, cán bộ, giáo viên, nhân viên có phẩm chất, đạo đức tốt, có năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;
 • Đưa công tác PCTN và thực hành tiết kiệm thành nhiệm vụ thường xuyên trong nhà trường;
 1. Yêu cầu.
 • Tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động PCTN và thực hành tiết kiệm trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh của trường;
 • Thực hiện ngay một số nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể về PCTN và THTK, tạo sự chuyển biến thực sự, mạnh mẽ trong nhà trường; làm cho việc PCTN-THTK trở thành công tác thường xuyên, liên tục trong toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong toàn trường.

     II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

 1. Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Luật PCTN-Luật THTK:
 • Phối hợp với Công đoàn tổ chức cho cán bộ, viên chức, nhà giáo học sinh đến thư viện mượn đọc Luật PCTN-THTK năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012; Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện kết luận số 21-KH/TW ngày 25/5/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí giai đoạn 2012-2016 các chương trình, Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống tham nhũng.
 • Hình thức tổ chức học tập, tự nghiên cứu tài liệu và tập trung triển khai, thảo luận tổ chức thực hiện.
 1. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành triển khai thực hiện Luật PCTN. Tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

 Công tác tuyển sinh vào lớp 1, kiểm tra công nhận PCGDTH, công nhận trường chuẩn Quốc gia, công tác kiểm định chất lượng; công tác thi đua khen thưởng; phân giao chỉ tiêu kế hoạch đội ngũ, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sử dụng, bảo quản tài sản, thiết bị, thanh lý tài sản; Chế độ định mức khoán công tác phí, văn phòng phẩm, phương tiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức. Lề lối làm việc; quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, cải cách thủ tục hành chính quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại; tố cáo.

 Thực hiện nghiêm chỉnh Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Công khai cam kết chất lượng giáo dục;  Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục (về đội ngũ, CSVC); Công khai thu chi tài chính. 4 kiểm tra (kiểm tra việc phân bổ và sử dụng ngân sách; kiểm tra việc thu và sử dụng các nguồn kinh phí ngoài ngân sách, kiểm tra việc sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện ủng hộ của người dân và các tổ chức xã hội theo đúng Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân) xây dựng và thực hiện nghiêm túc Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế lề lối làm việc của cơ quan đơn vị.

 Hiệu trưởng tuân thủ quy định của Luật PCTN và thực hành tiết kiệm “Công khai, minh bạch về các lĩnh vực sau:

 • Công khai minh bạch về tài chính và ngân sách nhà nước;
 • Công khai minh bạch trong  mua sắm tài sản và xây dựng cơ bản;
 • Công khai minh bạch việc huy động và sử dụng các khoản thu từ đóng góp của học sinh, phụ huynh; các khoản thu từ nguồn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước;
 • Công khai minh bạch việc tuyển sinh;
 • Công khai minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ;
 • Công khai minh bạch trong hoạt động giải quyết các công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân;
 • Công khai minh bạch trong hoạt động kiểm tra; giải quyết khiếu nại tố cáo.

3. Thực hiện các chuẩn mực đạo đức và quy tắc ứng xử của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh trong nhà trường.

Tổ chức thực hiện các quy định của Bộ GD&ĐT về chuẩn mực đạo đức và quy tắc ứng xử của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục học sinh trong toàn ngành; Quyết định số 775/SGDĐT ngày 25/4/2012 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc ban hành quy định về đạo đức nhà giáo, Quyết định số 776/SGDĐT ngày 25/4/2012 của Giám đốc Sở về việc Ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình và Điều lệ nhà trường. Xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động của nhà trường một cách cụ thể các quy định đã ban hành. Kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh đối với những giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh vi phạm.

4. Thực hiện quy định về minh bạch tài sản, thu nhập và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định của Chính phủ.

Đầu năm học Hiệu trưởng triển khai thực hiện nghiêm túc quy định về minh bạch tài sản, thu nhập nhập năm 2018 theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Viên chức Kế toán thuộc diện phải kê khai tài sản, thu  nhập và thực hiện công khai đúng quy định.

Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 về việc Ban hành Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 150/2013/NĐ-CP ngày 01//11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP  ngày 27/10/2007 của Chính phủ; Thông tư số 35/TT-BGDĐT ngày 14/12/2010 của Bộ GD&ĐT quy định Danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức ngành Giáo dục.

5. Phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng và của các cơ quan báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng.

5.1. Nhà trường thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ỏ cơ sở, phát huy vai trò làm chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể quần chúng ngăn chặn, đẩy lùi, khắc phục biểu hiện tiêu cực tham nhũng trong trong đơn vị. Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên CSHCM và các đoàn thể khác hoạt động trong nhà trường tích cực tham gia PCTN-THTK, đề cao tính mô phạm, mẫu mực của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bảo vệ sự trong sạch của nhà trường; tập trung khắc phục các biểu hiện gian lận trong lĩnh vực giáo dục đấu tranh với các biểu hiện vụ lợi của một số nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

5.2. Hiệu trưởng tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh, thành phố để tuyên truyền, phổ biến giáo dục về PCTN-THTK. Nêu gương các nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục liêm chính, trong sạch, biểu dương các học sinh trung thực, học tập, rèn luyện, phê phán tệ nạn gian dối trong thi, kiểm tra, đánh giá.

5.3. Nhà trường có trách nhiệm làm rõ, trả lời cơ quan báo chí nội dung đăng phát tin về tham nhũng liên quan đến trách nhiệm quản lý của mình; có trách nhiệm cung cấp thông tin khi có yêu cầu của cơ quan báo chí về nội dung liên quan đến tham nhũng trong cơ quan đơn vị mình phụ trách theo quy định của luật báo chí và các văn bản của Nhà nước. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tố cáo tham nhũng xảy ra trong cơ quan đơn vị, xử lý nghiêm minh, kịp thời, công khai những cán bộ, viên chức tiêu cực, tham nhũng.

6. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra.

6.1. Trường xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm là công tác quản lý tài chính, tài sản, công tác mua sắm, sử dụng thiết bị dạy học, công tác tuyển sinh, kiểm tra đánh giá học sinh, công tác thi đua, bố trí sử dụng đội ngũ, công tác đào tạo bồi dưỡng quy hoạch cán bộ.

6.2. Kịp thời phát hiện các hành vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm minh, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên của Ban thanh tra nhân dân trường học và Ban KTNBTH của nhà trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm của trường. các tổ chuyên môn, các bộ phận tổ chức thực hiện triệt để, quyết liệt tạo sự chuyến biến rõ rệt về công tác PCTN trong phạm vi trách nhiệm được giao, định kỳ 6 tháng và cuối năm nhà trường báo cáo kết quả thực hiện Luật PCTN về Ban chỉ đạo PCTN của Ngành.
   
                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
 

                                                                                              Lê Minh Châu

 

Tác giả bài viết: Lê Minh Châu

Nguồn tin: TRƯƠNG TIỂU HỌC KỲ LONG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây